Strona www.tuffi.pl używa plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we własnej przeglądarce.
x

Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego
Tuffi.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Tuffi.pl („Regulamin”) określa zakres i warunki sprzedaży towarów przez Marcina Andrzejewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gold Marcin Andrzejewski” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 45, lok. 15, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 522 – 26 – 85 – 515.

1.2. Zakupów w Sklepie wszelkich produktów mogą dokonywać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Sprzedawca zastrzega sobie niezrealizowanie zamówienia w sytuacji, gdy klient składając zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek).

1.3. Poniższe pojęcia, użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:

1.3.1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Sklep;
1.3.2. „Sklep” – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem Tuffi.pl;
1.3.3. „Sprzedawca” – oznacza Marcina Andrzejewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gold Marcin Andrzejewski” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 45, lok. 15, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 522 – 26 – 85 – 515;
1.3.4. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3.5. „Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);
1.3.6. „Formularz” – oznacza formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu;
1.3.7. „Kupujący” – oznacza Konsumenta, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę;
1.3.8. „Umowa” – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest towar oferowany przez Sklep;

2. Składanie zamówienia.

2.1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu („Formularz”), lub za pośrednictwem poczty e-mail Sklepu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania transakcji w Sklepie.

2.2. Do skutecznego złożenia zamówienia na stronie internetowej www.Tuffi.pl niezbędne jest posiadanie komputera o następujących minimalnych parametrach technicznych: karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Opera, Mozilla FireFox, Internet Explorer), procesor min. 200Mhz, klawiatura, myszka lub inne urządzenie pozwalające na poprawne wypełnienie Formularza zamówienia.

2.3. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza należy poprawnie podać nazwę i symbol towaru, oraz wszelkie dane, niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko adresata, adres dostawy towaru, oraz wybranie poprzez zaznaczenie w formularzu: sposobu płatności i sposobu dostawy towaru. Ponadto klient powinien podać ilość zamówionego towaru oraz określić cechy charakterystyczne towaru, takiej jak kolor zamówionego towaru. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.tuffi.pl 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu przez Sklep nowego zamówienia. Prosimy sprawdzić skrzynkę Spamową Poczty e-mail szczególnie jeżeli chodzi o Pocztę Gmail.

2.4. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu przez Sklep nowego zamówienia lub też stwierdzeniu przez Kupującego nieprawidłowości w złożonym zamówieniu Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sklep wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@tuffi.pl lub skorzystać z Formularza kontaktowego na stronie http://tuffi.pl/contact.html.
Kupujący powinien wskazać nieprawidłowości w zamówieniu jak również podać swoje imię, nazwisko oraz numer zamówienia. Kupujący ma możliwość dokonania zmiany zamówienia do czasu przekazania zamówienia do wysyłki.

2.5. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail Sklepu, niezbędne jest wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@tuffi.pl, w której klient poda następujące dane:
2.5.1. nazwę i symbol towaru;
2.5.2. ilość oraz kolor towaru;
2.5.3. imię i nazwisko adresata;
2.5.4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania oraz kod pocztowy, miejscowość);
2.5.5. adres e-mail i telefon kontaktowy;
2.5.6. formę i sposób zapłaty (przelew czy pobranie);
2.5.7. formę przesyłki (realizowana przez Pocztę Polską lub kuriera);

2.6. W przypadku nie podania przez klienta wszystkich danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt 2.5. powyżej Sklep ma prawo do niezrealizowania zamówienia. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia.

2.7. Koszt przesyłki jest pokrywany przez klienta, chyba że w aktualnie obowiązującej ofercie zastrzeżono inaczej. Wysokość kwoty jest podawana każdorazowo przed zakończeniem procesu transakcji. Kwota za przesyłkę jest płatna najpóźniej w momencie dostawy towaru.

2.8. Oferta sklepu internetowego jest obowiązująca wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

3. Realizacja zamówienia.

3.1. Realizacja zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3.2. i 3.3. poniżej następuje po:
3.1.1. zaksięgowaniu płatności pełnej ceny na rachunku bankowym Sklepu, w przypadku gdy płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na konto;
3.1.2. otrzymaniu zamówienia, w przypadku gdy płatność ceny dokonywana jest za pobraniem.

3.2. Realizacja zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1.1. powyżej nastąpi nie później niż w terminie 5 dni, w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera i 7 dni w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Natomiast realizacja zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1.2. powyżej nastąpi nie później niż w terminie 5 dni, w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera i 7 dni w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.3. Do biegu terminów realizacji zamówienia, wskazanych w niniejszym regulaminie, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

3.4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności za zakupiony towar w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Odstąpienie od umowy.

4.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4.2. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej.

4.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do Regulaminu.

4.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sklepu: biuro@tuffi.pl.

4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4.6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwroty prosimy kierować na adres: Gold Marcin Andrzejewski ul. Heroldów 10a/58 01-991 Warszawa

4.9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.11. Sklep umożliwia Kupującemu opcję dokonania wymiany towaru na inny towar pod warunkiem, że zakupiony towar jest nowy i nie nosi śladów użytkowania. Warunki wymiany powinny zostać ustalone indywidualne drogą e-mailową.

4.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
4.12.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
4.12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4.12.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.12.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4.12.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
4.12.8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
4.12.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.12.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4.12.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
4.12.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
4.12.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Rękojmia.

5.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
5.2.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
5.2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
5.2.3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
5.2.4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5.3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

5.4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

5.6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

5.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5.8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5.9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

5.11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5.12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

5.13. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

5.14. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5.15. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz Sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

5.16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

5.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 5.16. powyżej.

5.18. W terminach określonych w pkt 5.17. kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Kupujący, ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Sklepu.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego, adres e-mail, numer zamówienia) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Ponadto do zgłoszenia reklamacyjnego, zgłaszający obowiązany jest dołączyć reklamowany towar.

6.3. Reklamacje dotyczące towarów będą rozpatrzone przez Sklep w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana na adres e-mail podany przez klienta.

6.4. Reklamacji nie podlega naturalne zużycie towarów prezentowanych na stronie www.tuffi.pl, uszkodzenia mechaniczne (zadrapania, obtarcia, obicia), uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Wszelkie płatności w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie w polskiej walucie.

7.2. W przypadku braku towaru objętego Zamówieniem, i/lub w przypadku zagrożenia przekroczenia terminów określonych w pkt 3.2. powyżej, Sklep niezwłocznie poinformuje Kupującego. W takim wypadku, Kupujący podejmuje decyzję o tym czy dane Zamówienie jest realizowane w całości czy w części czy jest anulowane bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Kupującego.

7.3. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich napływania do Sklepu.

7.4. Podane w ofercie Sklepu ceny są określone w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru chyba, że Sklep zastrzegł inaczej. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

7.5. Koszty dostawy zamówionego towaru są każdorazowo określone na stronie internetowej Sklepu.

7.6. Firma Kurierska K-EX dostarcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9-17. Przesyłka nadana danego dnia powinna dojechać do Kupującego na następny dzień roboczy bez sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Kurier przyjedzie na wskazany adres raz dziennie. Jeżeli nie zastanie odbiorcy, o ile to możliwe, pozostawi awizo oraz przyjedzie kolejny raz na następny dzień roboczy. Usługa dostarczenia przesyłki jest usługą standardową w skład, której wchodzi pełne ubezpieczenie wartości zamówionych towarów. W skład usługi nie wchodzi doręczenie przesyłki we wskazanej przez klienta godzinie. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed dostarczeniem przesyłki.

7.7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówienia i zwrotu do Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony kosztami: wysyłki do Kupującego, kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy oraz kosztami ponownego wysłania przesyłki do Kupującego.

7.8. Na prośbę kupującego Sklep wystawia fakturę VAT. Warunkiem koniecznym wystawienia przez Sklep faktury VAT jest podanie przez Kupującego pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

7.9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu dokonania transakcji w Sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.10. Numer rachunku bankowego Sklepu to: 94 1140 2017 0000 4002 0905 3036

7.11. Kupujący wraz z towarem otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz potwierdzenie złożenia zamówienia, które zawiera m.in: numer zamówienia na stronie www.tuffi.pl, dane Kupującego w tym adres dostawy, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, kwotę zakupu, koszt dostawy, datę złożenia zamówienia. Na odwrocie potwierdzenia zamówienia znajduje się treść regulaminu sklepu www.tuffi.pl oraz sposób użytkownaia, konserwacji oraz pierwszego użycia produktów oferowanych na stronie www.tuffi.pl. http://www.tuffi.pl/konserwacja_i_uzytkowanie_1.html. W przypadku nieotrzymania wraz z towarem potwierdzenia zamówienia prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem pod adresem e-mailowym biuro@tuffi.pl.

7.12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121).

7.13. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

7.14. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).